توضیحات محصول

جزوه ریاضی عمومی ۲ را بصورت رایگان از اینفایل دانلود کنید.

مرتب و خوانا نوشته شده است، مختص رشته های فنی و مهندسی و علوم کامپیوتر می باشد و شامل تمرینهای متعدد از مباحث:
فضای سه بعدی- R3|
نوشتن معادله یک خط در فضای سه بعدی-
نوشتن معادله خط D

ریاضی عمومی ۲
نوشتن یک صفحه در فضای سه بعدی-
محاسبه ea به عنوان جهت بردار a
محاسبه  حاصلضرب اسکالری دو بردار به فرم a.b

ریاضی ۲
حاصلضرب خارجی دو بردار و کاربردی از حاصلضرب خارجی دو بردار
مشتقات جزئی در توابع چند متغیره
مشتقات جزئی زنجیره ای
توابع برداری
محاسبه بردار گرادیان

محاسبه مشتق سوئی(مشتق جهتی)
تعیین نقاط اکسترمم
محاسبه نقاط کرل(تاو) در میدانهای برداری
محاسبه انتگرال های دوگانه و سه گانه

کاربرد انتگرال های سه گانه در محاسبه جرم یک جسم در فضای سه بعدی، گشتاورهای یک جسم نسبت به صفحات سه گانه xz، xy و yz، مرکز جرم یک جسم در فضای سه بعدی

محاسبه دیورژانس برای میدانهای برداری

منبع : گوپاس

وب سایت اینفایل یکی از برترین سایت های خرید و فروش فایل می باشد که با توجه به نیازهای دانشجویان و دانش آموزان عزیز به منابع مطالعاتی اقدام به خرید و فروش فایل می کند ، ولی کار اصلی وب سایت فروش فایل نیست بلکه طراحی سایت + قبول سفارشات آنلاین می باشد که می توانید از لینک زیر به آنها دسترسی داشته باشید .

ورود به سامانه های مذکور

دانلود این محصول به صورت موقت متوقف شده است