پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی

توضیحات محصول

این پاورپوینت در مورد تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی در ۹۶ اسلاید و شامل، تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی،مدیریت خلاقیت در سازمانها،خلاقیت،مدیریت خلاقیت،نوآوری،مدیریت،مدیریت سازمانی، مدیریت خلاقیت و منابع می باشد…

تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی

„خلاقیت به دو نوع تفکر کلامی و دیداری احتیاج دارد.

„تفکر خلاق به هر دو حالت فکری فوق نیاز دارد و نقص در هر یک مانعی برای خلاقیت محسوب می شود.

„این تکنیک برای تقویت تفکر دیداری افراد طراحی شده است.

„فکر افراد بوسیله نیروی تصویر، طرح ها، نقشه ها و شکل های کمدیک از دنیای کلمات آزاد می گردد.

„برای بیان منظور بوسیله زبان تصاویر لازم نیست فرد نقاش باشد بلکه با تصاویر بسیار مختصرو ابتدایی می توان منظور را منتقل نمود.

„فقدان ابتکارات (Lack of Initiative): انگیزش و ترغیب ضعیف؛  افراد احساس نمی کنند نقش آنها تعیین کننده است؛ مدیریت به طور اثربخش در امور سازمانی درگیر نمی شود؛ کار افراد تدافعی است (فقط کار خود را انجام می دهند نه بیشتر) نه خلاقانه؛

„ارتباطات عمودی ضعیف (Poor Vertical Communication): افراد ادراکی از تصویر کلی ندارند و احساس نمی کنند که سهم آنها مهم است؛ عدم اطمینان زیاد؛ افراد نمی دانند مدیران ارشد به چه فکر می کنند و برنامه ریزی می کنند.

„همکاری بین وظیفه ای ضعیف (Poor Cross-functional Collaboration): جهان بینی وظیفه ای؛ فقدان روحیه همکاری بین وظیفه ای؛ فقدان مدیریت سازمان محور؛ فقدان تیم های بین وظیفه ای؛ فقدان کمیته های مدیریتی بین وظیفه ای.

„کار تیمی ضعیف (Poor Teamwork): عدم تعهد سازمانی به فرهنگ تیمی؛ فقدان اهداف باارزش مشترک؛ رهبران تیمی ضعیف؛ وجود افرادی که تمایل به کار تیمی ندارند؛ تیم های خیلی بزرگ؛ فقدان پاداش های مشترک

„مدیریت دانش و مدیریت ایده های ضعیف (Poor Idea and Knowledge Management): عدم حمایت از گرده افشانی ایده ها؛ فقدان راهبردها و سیستم های مدیریت اید

   برای دریافت کامل این مقاله روی لینک خرید محصول کلیک فرمایید.