توضیحات محصول

کتاب ۹۱۰ واژه انگلیسی که باید بدانیم همراه با ترجمه نوشته آقای محمدعلی باباپور که رایجترین کلمات انگلیسی به همراه معانی مختلف آنها در این فایل گنجانده شده است.
۲۲ صفحه

رایگان دانلود کنید.